Кариерно Ориентиране

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ > Кариерно Ориентиране

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект “BG05M20P001-2.001-0001 Система за кариерно ориентиране в училищното образование” и в съответствие с потребностите на учениците от ползване на консултантски услуги по кариерно ориентиране, информираме всички наши ученици и родители, че подробна информация може да бъде намерена в Националния портал за кариерно ориентиране на учениците на адрес: http://orientirane.mon.bg