Прием

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Списък на учениците приети на втори тур за 5 клас 2021 – 2022 учебна година …………...Изтегляне на файла
СПРАВКА за резултатите от приемните изпити 21-25.06.2021 г. и за броя на незаетите места по утвърден ДПП за учебната 2021 – 2022 година в СУМайор Атанас Узунов” Русе“……………………….Изтегляне на файла
СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5,6 И 7 КЛАС ПРИЕТИ НА ПЪРВИ ТУР ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА …………………. Изтегляне на файла
ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА…………………………..Изтегляне на файла
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА УЧЕНИЦИ ЗА V, VI И VII КЛАС: ЗАПОВЕД ДПП 2021 – 2022 Г. ………………………Изтегляне на файла

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА УЧЕНИЦИ ЗА V, VI И VII КЛАС :

Наименование на вида спорт Брой ученици по вид спорт
БОКС | V Клас – 5 | VI Kлас – 3 | VII Клас – 3 |
БОРБА – свободен стил | V Клас – 5 | VI Kлас – 3 | VII Клас – 4 |
ВДИГАНЕ ТЕЖЕСТИ | V Клас – 6 | VI Kлас – 6 | VII Клас – 6 |
ГРЕБАНЕ | V Клас – 0 | VI Kлас – 3 | VII Клас – 3 |
ДЖУДО | V Клас – 5 | VI Kлас – 0 | VII Клас – 0 |
КАНУ-КАЯК | V Клас – 0 | VI Kлас – 6 | VII Клас – 5 |
ФУТБОЛ | V Клас – 5 | VI Kлас – 5 | VII Клас – 5 |

ПОДАВАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление по образец (Приложение №3), подписано от родителя/настойника и ученика, в което е заявен редът на желанията за допускане до приемните изпити по видовете спорт.
  2. Копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родителя/настойника и/или кандидата или друг документ, удостоверяващ, че дете е ученик в съответния клас през учебната година.
  3. Копие на акт за раждане.
  4. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар.
  5. Застрахователна полица „Злополука“ за дните на приемния изпит по вида спорт (прави се в училището)

(При подаване на документите се носят в оригинал акт за раждане и ученическа книжка за съответната учебна година или друг документ, удостоверяващ, че дете е ученик в съответния клас през учебната година за справка.)

Приемането на документи се извършва: за I тур от 20.05.2020г. до 20.06.2020г. и за II тур – от 01.08.2020г. до 06.08.2020г.

Приемните изпити ще се проведат в два последователни дни за всеки спорт по следния график:

1

Спорт

борба-свободен стил, кану-каяк 
вдигане на тежести, джудо
гребане, бокс, 
футбол
2

I-ВИ ТУР

25 и 26 юни
​26 и 29 юни
29 и 30 юни
29 и 30 юни
3

II-РИ ТУР

11 и 12 август
12 и 13 август
13 и 14 август
13 и 14 август

Всички изпити ще започват от 9,00 часа в спортен комплекс “Ялта”.

Кандидатите се явяват на приемния изпит в спортно облекло.
Класирането се обявява в учи­лището в двудневен срок след приключване на приемните изпити.
Записването на приетите учени­ци от I тур се извършва до 05.07.2020, а от II тур – до 23.08.2020г., след пред­ставяне на оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образо­вание, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за за­вършен V или VI клас.
Обучението се извършва в собствена триетажна сграда с много добре оборудвани кабинети, със зали към учебната сграда по общофизическа подготовка, плувен басейн и възстановителен център. Училището разполага с модерна столова база и собствено общежитие.
От VIII клас се осъществява професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР. Завършилите успешно пълния курс на обучение получават средно образование. Имат право да кандидатстват във всички висши учебни заведения.

Спортно Училище “Майор Атанас Узунов” изплаща стипендии на учениците, от VIII до XII клас, както следва:

  • За постигнати образователни резултати
  • За високи спортни постижения
  • За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
  • На ученици без родители

​Приемат се и попълнения на свободните места по видове спорт в останалите класове по държавния план-прием, утвърден за училището за предходни учебни години.